قرارگاه پدافند پرتویی
آموزش »
آموزش عمومی
»
مبانی تابش

پیش از صحبت کردن در رابطه با اصول پدافند پرتوی، لازم است با مفاهیم مقدماتی آن، همچون تابش، هسته‌های پرتوزا( رادیونوکلئیدها)، پرتوگیری، پیامدهای بهداشتی پرتوگیری و غیره، آشنا باشیم. از این رو قصد داریم در سلسله مقالاتی کوتاه به آموزش این مفاهیم بپردازیم.

هسته های پرتوزا( رادیونوکلئیدها)

حالت پرتوزای عناصر، هسته پرتوزا( رادیونوکلئید) نامیده می شود. برخی از هسته‌های پرتوزا(  رادیونوکلئیدها) به طور طبیعی در محیط‌زیست یافت می‌شوند؛ موارد دیگر به صورت مصنوعی و با هدف قبلی یا به صورت محصولات فرعی واکنش‌های هسته‌ای تولید می‌شوند.

هسته پرتوزا امرسیم

امرسیم دارای نماد شیمیایی Am است. امرسیم یک فلز پرتوزای مصنوعی است که، در شرایط عادی جامد است. این فلز طی آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای یا هنگامی که نوترون‌ها توسط پلوتونیم گیرانداخته می‌شوند، تولید می‌شود.

هسته پرتوزا سزیم

سزیم دارای نماد شیمیاییCs  است. سزیم یک فلز نرم، انعطاف پذیر، سفید و درخشان است. این فلز در نزدیکی دمای اتاق مایع است. با این وجود سزیم به راحتی با کلریدها ترکیب می‌شود و حاصل این فرآیند ایجاد پودری کریستالی خواهد بود.

هسته پرتوزا کبالت

کبالت دارای نماد شیمیایی Coاست.کبالت فلزی سخت، خاکستری-آبی و در شرایط عادی جامد است . این فلز خواصی مشابه آهن و نیکل دارد و مانند آهن دارای خاصیت مغناطیسی است

هسته پرتوزا رادیوم

رادیم با نماد شیمیایی Ra، یک فلز پرتوزای طبیعی است.رادیونوکلئید رادیم حاصل واپاشی اورانیم و توریم در محیط­زیست است. ایزوتوپ­های226Raو 228Ra، متداول­ترین ایزوتوپ­های رادیم هستند.

هسته پرتوزا توریم

توریمبا نماد شیمیایی Th، یک فلز پرتوزای طبیعی است. سطوح کمی از این فلز، در خاک، سنگ­ها، آب، گیاهان و حیوانات یافت می­شود. توریم در شرایط عادی جامد است.

هسته پرتوزا تکنسیم

تکنسیم با نماد شیمیایی Tc، فلز پرتوزای خاکستری درخشانی است. مقدار بسیار کمی از این فلز به طور طبیعی وجود دارد و عمدتاً به طور مصنوعی تولید می‌شود.

هسته پرتوزا استرانسیم

استرانسیم با نماد شیمیایی Sr، یک فلز نقره‌ای است که، در معرض هوا رنگ آن سریعاً به زردی می‌گراید. استرانسیم به طور طبیعی پرتوزا نیست. متداول‌ترین ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی استرانسیم،90Sr است. 

هسته پرتوزا رادون

رادون با نماد شیمیاییRn، یک گاز پرتوزای بی­رنگ و بی­بو است. این گاز ناشی از واپاشی طبیعی اورانیم و رادیم است که، تقریباً در تمام سنگ­ها و خاک­ها یافت می­شوند .

پنل کاربری