قرارگاه پدافند پرتویی
فناوری
»
دز خارجی ناشی از گلوله های حاوی اورانیوم تهی شده (DU)
اورانیوم فلزی است چکش خوار با  چگالی kg/m3) 1905) که چگالی آن کمی کمتر از چگالی تنگستن و 1/67برابر چگالی سرب و 84 صدم چگالی اسمیر و ایریدیم است. چگالی بالای اورانیوم و خواص منحصر بفرد دیگر این فلز مانند نقطه ذوب پایین و ارزان بودن آن باعث شد تا از سال 1970 از این فلز در صنایع مختلف نظامی و غیر نظامی استفاده شود.
پنل کاربری