قرارگاه پدافند پرتویی
مردم یاری
»
محله محوری و بررسی نقش مؤثر آن در مدیریت بحرانها و پدافند غیر عامل

ایران یکی از 81 کشور آسیب پذیر جهان می باشد و بر اساس آمار مطرح از 41 نوع بلایای طبیعی به ثبت رسیده در جهان، تاکنون 38 نوع آن در این کشور به وقوع پیوسته است و از طرف دیگر با توجه به شرایط خاص سیاسی، اجتماعی، ژئوپولیتیک و منابع و ذخائر عظیم طبیعی (نظیر نفت) و موقعیت استراتژیک مکانی(نظیر مجاورت تنگه هرمز) همواره در معرض دست اندازیها و سوء نظر قدرتهای بیگانه قرار داشته است. لذا برنامه ریزی در خصوص مباحث مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از مصائب مهم مبتلا به کشور ما در بروز حوادث و سوانح، تلفات بالای انسانی است که عمدتاً مربوط به ضعف عمومی سازه ها و زیر ساختها می باشد. اگر چه پس از وقوع فجایعی نظیر زلزله بم اقدامات خوبی جهت مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانها و احیاء بافتهای فرسوده انجام شده است، اما تا رسیدن به سرمنزل مقصود راهی بس طولانی در پیش است.

مدیریت بحران در زلزله توسط سازمان های غیر دولتی
پیامد های ناشی از خسارت زلزله و کاهش اثر آن در حوزه های مختلف مطرح گردیده است. می دانیم ایران یکی از مناطق
زلزله خیز کره خاکی است که مشاهده آمار این ادعا را اثبات می کند، زلزله با آسیب رساندن وسیع به زیرساخت های شهری،
جامعه را با مشکلات عمده ای مواجه مینماید که بدلیل تفاوت های ساختاری جوامع مختلف، برخی از این مشکلات تعاریف
متفاوتی در کشورها و حتی شهرهای گوناگون دارند ازینرو می توان با مدیریت صحیح و آگاهی بخشی تا حدودی موضوع
بحران زلزله را کنترل نمود. در جوامع کنونی سازمان های غیر دولتی بعنوان نهاد های موازی با دولت بخشی از بار اجرایی
دولت را برعهده می گیرند. سازمان های غیر دولتی کانال ارتباطی بین مردم و دولت هستند و در رشد و بلوغ اجتماعی نقش
موثری دارند با توجه به ماهیت مردمی بودن این سازمان ها، بی شک برقراری ارتباط آنها با مردم نسبت به سازمان و نهاد های
دولتی بهتر و با سهولت انجام می پذیرد. در واقع ارگان نظارتی مردم به فعالیت های دولت در جهت اجرای خواسته های آنها
دارای نقش اساسی و کارآمدی می باشد به عبارتی، نقش سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد مکمل نقش دولت است. در این
مقاله پس از بحث کوتاهی که در زمینه معرفی سازمان های غیردولتی و نیز بحران زلزله در ایران ارائه میگردد با توجه به نظام
ساخت و ساز کشور نقشی که این سازمان ها میتوانند در کنار دولت در جهت کاهش خسارت های ناشی از زلزله داشته باشند
مطرح میشود. در پایان سعی میشود که با توجه به نقش سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد در امداد رسانی به آسیبدیدگان
زلزله راهکارهایی جهت کاهش خسارات ناشی از اثر زلزله ارائه گردیده است.
مشارکت نیروهای مردمی با سازمان های دولتی در مدیریت بحران زلزله، با تقسیمات شهری
کشور ما به واسطه ی قرار گرفتن در کمربند لرزه خیزی و وجود گسل های متعدد در بستر کالبدی آن، توام با آسیب پذیری سکونتگاه های شهر ناشی از تراکم های انسانی، ساختمانی و شهرسازی نامناسب است. یکی ازمهمترین اقدامات در مدیریت بحران زلزله بعد از آشنایی افراد از میزان آسیب پذیری مجتمع های انسانی در جهت پیشگیری و آمادگی در برابر زلزله، امداد رسانی بر آسیب دیدگان از زلزله است که تجارب گذشته نشان می دهد عملیات واکنش اضطراری به تنهایی از عهده دولت ها خارج و حتی فاقد کارایی لازم می باشد، که با تفکیک شهرها به قسمت های جزیی تری (محله)، و با طرح و برنامه ریزی رفاه و آسایش ساکنین فراهم می شود. که می توان از اماکنی که مردم با آن ارتباط بیشتری دارند، مانند مدارس، مساجد و پایگاه های مقاومت
بسیج محله به عنوان پل ارتباطی دولت و مردم در شهرها استفاده کرد. که در جهت تشکیل گروه های داوطلب در واکنش سریع عملیات امداد و نجات اقدام نمود. موثرترین فعالیت های امداد و نجات در مراحل اولیه ی بحران زلزله و بعد از آن تشکل های خودجوش مردمی در قلب محلات شهری است که با مدیریت صحیح آنها می توان ضریب ایمنی و امنیت شهری را افزایش داد. در این راستا در کشور زمینه ی مشارکت مردمی پرداخته و در نهایت به ارایه ی راه حل هایی در جهت ارتقای مشارکت مردمی و کاهش آثار و تلفات ناشی از زلزله متناسب با آسیب پذیری شهرها بیان می شود. ساختار کالبدی شهر در امداد رسانی، عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در آسیب پذیری مجتمع های زیستی شهری ایران در برابر زلزله، در مرحله ی قبل از وقوع، ناکارآمدی امداگری در حین وقوع و بعد از آن است.
بررسی سطح آگاهی پزشکان استان بوشهر درمورد آمادگی و پاسخ پزشکی در حوادث هسته ای
در بررسی های حوادث هسته ای که در سراسر جهان روی داده است مشخص گردیده که بیشتر پزشکان عمومی و
کادر پزشکی در مورد اثرات پرتوهای یونیزاسیون بر بد ن ، چگونگی درمان مصدومین و مدیریت بحران آگاهی کافی ندارند .
مهمترین آسیب پس از درمعرض قرار گرفتن تمام بدن درمقابل تشعشع ، ایجاد سندروم حاد پرتویی می باشد.
بررسی نقش تشکلهای مردم نهاد در توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محدوده پروژه های آبیاری

امروزه توجه ویژه ای به ظرفیت سازی و ایجاد زیر ساختهای اجتماعی در طرحهای منابع آب شده و بهره برداران را به عنوان عوامل انسانی پروژه ها ارزش و اهمیت ویژه ای قائل شده اند، لذا مشارکت فعالانه بهره برداران در تمامی مراحل اجرای طرحها و ظرفیت سازی در بخشهای خصوصی و تعاونی ها به منظور مدیریت طرحهای منابع آب مورد توجه قرار گرفته است. مشارکت مردم در قالب سازمان های اجتماعی نظیر تعاونی ها یا تشکل ها می تواند نیل به اهداف توسعه پایدار را تضمین نماید. در راستای اهداف توسعه پایدار طرحهای منابع آب و به منظور واگذاری مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری به شرکتهای تعاونی متشکل از بهره برداران، سازمان آب و برق خوزستان توانست در سطح 130 هزار هکتار از اراضی مستعد کشاورزی استان خوزستان، تعداد 32 تعاونی را با 8600 نفر عضو ایجاد و سازماندهی نماید.

 

بررسی ساختارهای سازمانی موجوددربخش مدیریت بحران کشور و ارایه الگوی عملی به منظور ظرفیت سازی مناسب نیروی انسانی در مدیریت بحران
آنچه از بررسی و مطالعه قوانین،دستورالعملها،ساختارها و رفتارها در حوزه مدیریت بحران در ایران برمی آید گویای این
مطلب است که علیرغم توسعه ساختارهای مرتبط با این حوزه در بخش اجرایی کشور با پشتوانه تصویب قوانین و آیین نامه
های لازم الاجرا در دهه گذشته ، عملکرد این ساختارها درهنگام بروز حادثه با انتظارات و نیازهای واقعی فاصله زیادی دارد و
شاید در برخی موارد نیز فقط نوشدارویی پس از مرگ سهراب است.
بررسی تواناییها و مشکلات سازمانهای مردم نهاد در توسعه شهری با تاکید بر ایران
رشد سریع سازمانهای مردم نهاد بیانگر روند فزاینده ابراز عقاید و مشارکت جمعی است، از جمله عواملی که موجب به وجود آمدن و رشد سازمانهای مردم نهاد شده است عملکرد ضعیف بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته است، این ضعف عملکرد منجر به شکل گیری تشکل ها و سازمانهای مؤثرتر برای خدمات گردیده است که در این زمینه سازمانهای مردم نهاد در پایش آسیب های اجتماعی و مدیریتی بسیار موفق بوده است.
ارائه الگوی پیشنهادی برای استفاده از مشارکت های مردمی در حوزه مدیریت بحران با ایجاد ارتباط بین سازمان های دولتی و مردم
با توجه به آسیب پذیری بالای محیط های شهری و روست ایی در برابر سوانح طب یع ی و از سو ی دیگر
امکانات و منابع معین و محدود سازمان های دولتی، نمی توان انتظار داشت که نیروهای دولتی متولی امر مد یریت
بحران کلیه وظایف محوله در راستای نیل به اهداف موجود خود را به صورت متمرکز انجام دهندو حضور مردم آگاه،
در این فعالیت ها ضروری می نماید بنابر این وجود یک پل ارتباطی بین این سازمان ها و مردم به اشاعه و ارتقاء
فرهنگ پیشگیری از اثرات سوانح طبیعی و آمادگی مقابله در برابر آنها کمک بسزایی خواهد نمود.
نگاهی به پدافند غیرعامل یا دفاع بدون سلاح در ایران و جهان
چند سالی است که بحث پدافند غیرعامل با برگزاری هفته ای با این نام در روزهای آغازین آبان با هدف ایجاد تحرک و انگیزه در سازمان های اجرایی کشور و آگاه سازی و مشارکت مردم و مسئولین در تحقق این مهم برگزار می شود، در این گزارش سعی شده نگاهی گذرا به این دفاع بدون سلاح در ایران و جهان داشته باشیم.
مقابله با حملات شیمیایی-میکروبی-هسته ای

با توجه به وقوع حملات شیمیائی ،‌ بیولوژیک و یا هسته ای در طول جنگ ها و جهت کم کردن آمار تلفات انسانی مسئولین توصیه هایی را به شرح زیر اعلام می دارند .

 

پنل کاربری