قرارگاه پدافند پرتویی
مقاله
»
آلودگی آب دریا در حوادث هسته ای - بررسی رادیواکتیونی آب دریا آدرباتیک - آلودگی رادیواکتیو در سواحل دریای نروژ - آلودگی رادیواکتیو در رودخانه Yenisey

چکیده مقاله:

حوادث هسته ای و پخش و بارش مواد رادیواکتیو از منابع و سرچشمه های مهم حادثه چرنوبیل در مجاورت دریای سیاه، دریای آدرباتیک در شمال دریای مدیترانه، انتشار از تاسیسات هسته ای Sellafield واقع در بریتانیا که منجر به آلوده شدن آبهای نروژ شد و انتشار مواد رادیواکتیو از معادنی نظیر Krasnoyarsk در مجاورت رودخانه Yenisei و همچنین در نتیجه آلوده ساختن دریای Kara و از جمله راکتورهای هسته ای آبی که همگی در مجاورت منابع و دریاها و رودخانه ها بوقوع پیوسته ، نه تنها قادر به آلودگی آب بلکه آلودگی منابع دریا اعم از جانوران آبزی و منابع غذایی آن و غیره می باشند. لذا پس از وقوع یک چنین حوادثی و برای پیشگیری از وقایع آتی و عواقب ناشی از آن ، ارزیابی و سنجش آلودگی رادیونوکلئیدهای منابع آبی مهم است و می بایست از طریق برآورد درصد آلودگی ایجاد شده، نوع ماده آلاینده رادیواکتیو و اثرات و خطرات جانبی ناشی از آن را مانیتور و مورد کنترل قرار داد.
دستگاه های شمارشگر مواد رادیواکتیو مانند شمارشگر گایگر – مولر Gamma ray spectra (اسپکترومتری گاما) قادر به تعیین و آشکار سازی مواد رادیواکتیو می باشند.
سالم سازی منابع آبی و از بین بردن آلاینده های خطرناک رادیواکتیو را می بایست از طریق اجیاد برنامه های مهم محافظت پرتوی بکار بست.
سزیم 137 و استرنسیم 90 و Tc99 (تکنسیوم 99) از جمله عوامل رادیواکتیویته هستند که بیشترین خطرات هسته ای را برای منابع آبی فراهم نموده اند اگرچه سایر مواد رادیواکتیو و رادیوایزوتوپ های آنها شامل، Cerium , Rutthenium و 1131و Zirconium و غیره هم جزء عوامل آلاینده محسوب می گردند اما مقادیر آنها در مقایسه با منابع و سرچشمه اصلی شان کم است.
در بررسی رادیواکتیوتی که از آب دریای آدرباتیک به عمل آمد. اکتیویتی سزیم 137 و استرنسیم 90 در چهار نقطه از این دریا بررسی شد و نتایج حاصله نشان داد که اکتیویتی شمال دریا در مقایسه با قسمت جنوبی آن از حساسیت و تمایل به جذب (اکتیویتی) بیشتری برخوردار است و این قسمت از نظر آلودگی و ارزیابی آلودگی هسته ای در معرض خطر بیشتری قرار دارد.
در بررسی و ارزیابی دریای نروژ نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت های سزیم 137 و Tc99 از بالاترین غلظت برخوردار بوده است. و در مطالعه به عمل آمده از آلودگی رودخانه Yenisey نتایج نشان داد که قسمت پایین رودخانه و دشت سیلابی آن از بیشترین آلودگی برخوردار می باشد.

ارزیابی عملکرد مدیریت بحران در حادثه فوکوشیما ودرس های حاصل از تحلیل ایمنی حادثه
حادثه فوکوشیما در مارس 2011 در ژاپن که با وقوع یک رخداد طبیعی زلزله درنزدیکی سواحل شمال غربی ژاپن و در پی آن برخورد امواج بلند سونامی به سواحل ژاپن همراه بود، موجب تلفات جانی و مالی گسترده ای در ژاپن شد ولی آنچهژاپن و جامعه بین المللی را به شدت نگران کرد وقوع شرایط اضطراری و حادثه در واحدهای نیروگاه فوکوشیما بود. حادثه فوکوشیما دایچی در میان یک فاجعه منطقه ای رخ داد که طی آن بیشترین تعداد مرگ انسانها و نابودی تاسیساتزیربنایی شهری بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. زلزله و سونامی علاوه بر دشوار ساختن مدیریت حادثه در سایت نیروگاه مانع تلاش های مقابله با شرایط اضطراری در بیرون از سایت شده بود. حادثه در نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی، هشدار مجددی به جوامع بشری بود که هرگز نباید علیرغم تمامی تمهیدات ایمنی ملحوظ شده، ریسک وقوع حوادث را در صنایع بزرگ تکنولوژیک و پیچیده نظیر نیروگاه های هسته ای نادیده گرفت. یک درس نمونه از این حادثه آن بود که بایستی تلاش های انجام شده در جهت ارتقاء طراحی ایمنی و نیز شناسائیمخاطرات به چالش کشاننده سیستم های ایمنی این گونه تاسیسات تداوم یابد. بویژه می باید رخداد های طبیعی سهمگین که انتظار وقوع آنها بسیار اندک است در فهرست مخاطرات محتمل ملحوظ و پیش بینی لازم برای مقابله با شرایط کاملاًغیرعادی حاصل از آنها به عمل آید. در کنار الزام برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث در نیروگاه های هسته ای بایستی ارتقاء هشیاری صنعت هسته ای نسبت به تکرار وقوع حوادث و ارتقاء آمادگی برای شرایط اضطراری و بهبود دستورالعمل های مدیریت بحران در حوادث مشابهبا دقت خاصی تبیین شود. بکارگیری درس های حاصل از تحلیل ایمنیو ریشه یابی حادثه فوکوشیما نه تنها بایستی وقوع یک حادثه فوکوشیمای دیگر را مانع شود بلکه بایستی مانع وقوع هرحادثه دیگر در نیروگاه های هسته ای در جهان گردد چرا که در دنیای بهم پیوسته کنونی وقوع یک حادثه در هرنقطه ازجهان (چه هسته ای و چه غیر هسته ای) همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. در مقاله حاضر ضمن ارائهارزیابی عملکرد مدیریتیبحران حادثه، نتایج تحلیل ایمنی انجام شده توسط نهاد های معتبر بین المللی شرح، دلایل و ریشه های وقوع حادثه فوکوشیما و درس هایی که دنیا بایستی از این حادثه بگیرد ارائه شده است
پرتوهای رادیواکتیو و سلامتی ما

انرژی هسته ای به طور کلی برای سلامت انسان ایمن و غیر زیان آور تشخیص داده شده است. اما وقتی اشکالی در تاسیسات هسته ای رخ دهد، می تواند موجب گسترش انتشار پرتوهای رادیواکتیو و به مخاطره افتادن سلامت انسانها شود و حتی یک نیروگاه هسته ای متوسط را به نامی مشهور و به یادماندنی مثل "چرنوبیل" تبدیل کند.
با این حال، انفجار در نیروگاه هسته ای چرنوبیل روسیه تفاوت های زیادی با حوادث اخیر نیروگاه هسته ای فوکوشیمای ژاپن دارد که در اثر زمین لرزه دچار مشکل شده است. تمام کارشناسان معتقدند که این دو حادثه به هیچ وجه دارای وضعیت مشابه نیستند.

تهدید هسته‌ای منطقه توسط پاکستان/ آیا پاکستان به عربستان بمب اتم خواهد داد؟
پاکستان یکی از هشت کشور دارای سلاح هسته‌ای در جهان است. هر چند پاکستان ادعا می‌کند که برنامه هسته‌ای آن به خوبی محافظت شده، اما کارشناسان به این امر اطمینان ندارند. زیرا طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی بارها به تاسیسات هسته‌ای پاکستان حمله کرده‌اند. قسمت نگران کننده، تاریخ پاکستان در تولید فوری محصولات هسته‌ای است. ممکن است در آینده بخش‌هایی از فناوری هسته‌ای پاکستان در اختیار عنصر سوم یا کشور دیگری مانند عربستان قرار گیرد و به مسابقه هسته‌ای در منطقه ختم شود.
راکتور اتمی متسامور ارمنستان از دید پدافند غیرعامل
پدافند غیر عامل به مجموعه تدابیرو پیش بینی هایی اطلاق می شود که موجب کاهش احتمال وقوع یا به حداقل رساندن خسارات ناشی از اقدامات خصمانه یا حوادث ناخواسته طبیعی یا غیرطبیعی می شود. پدافند غیرعامل هسته ای مستلزم بکارگیری جنگ افزارنبوده و شامل اقداماتی نظیر رصد و پایش، آشکارسازی، هشداردهی،تشخیص نوع آلودگی پرتویی و آموزش احاد جامعه در خصوص حفاظت پرتویی می باشد. با توجه به تهدیدات بالقوه هسته ای از طرف دشمن واحتمال وقوع حوادث پیش بینی نشده در تاسیسات هسته ای کشورمان یا در تاسیسات اتمی کشورهای همسایه، حفظ آمادگی در پدافند هسته ای ازاهمیت زیادی برخوردار می باشد. دراین نوشتار به یکی از تهدیدات بالقوه شمالغرب کشورنگاهی اجمالی خواهیم داشت
2624 انفجار موفق هسته‌ای در 70 سال
از نخستین آزمایش هسته‌ای در سال 1945 توسط ایالات متحده تا آخرین آزمایش هسته‌ای کره شمالی در سال 2016 تعداد 2624 انفجار هسته‌ای موفق در اقصی نقاط جهان انجام شده است.
ﺑﺮرﺳﯽاﯾﻤﻨﯽ ﺑﻨﺎدر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا و راﻫﮑﺎرﻫﺎی افزایش ایمنی

اشتباهات و خطاهای انسانی هنگام به کارگیری مواد پرتوزا در پزشکی، صنعت، کشاورزی، پژوهش، تولید برق و ... و نیز کاربرد مواد پرتوزا در فعالیتهای غیر صلح آمیز، موجب افزایش ورود رادیونوکلئیدها در هوا، آب، خاک، گیاه و زنجیره غذایی شده و در نهایت موجب افزایش پرتوگیری در انسان خواهد شد. این امر م یتواند آثار زیانباری مانند آسیبهای ژنتیکی را به دنبال داشته باشد. همانگونه که در بیشتر کشورهای جهان، گام نخست در بررسی میزان پرتوگیری افراد جامعه، میزان آلودگیهای محیط زیست به مواد پرتوزا است، در کشور ما نیز این گونه بررسی ها در اولویت خاص قراردارد، تا بتوان همزمان با شناسایی راههای ورود این عناصر به محیط زیست، راهکارهای مناسب و منطقی را به منظور حفاظت رادیولوژیکی انسان و محیط پیرامونش را به کار گرفت.
سالانه صدها کشتی در بنادر جهان لنگر می اندازند و کالاهای حمل شده توسط این کشتیها شامل مواد خوراکی و غیرخوراکی، ممکن است حاوی موادپرتوزا باشند. همچنین برخی کشتیها و زیردریای یها نیز از سوخت اتمی برای پیشرانش استفاده میکنند که به نوبه خود خطر بالقوه برای آزادسازی آلایند ههای پرتوزا در محیط، در هنگام حادثه، هستند. افزون براینکه خود کالای کشتی میتواند یک محموله پرتوزا باشد که تحت شرایط ویژه و با رعایت مقررات خاص لازمست بارگیری، تخلیه و انبارش موقت شوند. توقف کشتیها در بنادر و دپو شدن کالاهای مشکوک به آلودگی، میتواند زمینه ساز آلودگی بنادر به مواد پرتوزا و آسیبهای محیطی و زیا نهای جسمی برای مراجعان به بنادر، به ویژه کارکنان باشد.

پیشگیری همواره ساده تر، ارزان تر، مقرون به صرفه تر و مناسب تر است. در این مقاله راه های احتمالی آلودگی بنادر به مواد پرتوزا و راهکارهای پیش گیری از آن و همچنین روش های مقابله و زدودن آلودگی های احتمالی شرح داده شده است.

آشنایی با رفع آلودگی رادیواکتیو

در هر سانحه هسته‌ای یا تروریستی احتمال گسترش آلودگی وجود دارد و یکی از راه های گسترش آلودگی انتقال آلودگی از طریق افراد، وسایل و تجهیزاتی است که برای واکنش به این حوادث به منطقه حادثه دیده اعزام شده اند. در این مقاله تلاش شده تا علاوه بر مرور کلی روی روش‌های رفع آلودگی، توانایی نسبی جهت انتخاب روش رفع آلودگی برای افراد میسر شود تا بر اساس شرایط محیط رفع آلودگی را برای خود و تجهیزات انجام دهند.

منطقه بندی ناحیه آلوده

براثر یک سانحه هسته‌ای و یا حمله تروریستی هسته‌ای، معمولاً مواد رادیواکتیو در فضای اطراف محل اصلی واقعه پخش می‌شود. از جمله مواردی که در گستردگی پخش میزان آلودگی نقش مؤثری دارد، فاکتورهای هواشناسی مانند جهت و سرعت باد است. به‌عبارت دیگر علاوه بر منطقه‌ی اصلی که واقعه رخ داده‌است، ممکن است در ناحیه وسیعی آلودگی رادیواکتیو به‌وجود بیاید که گاهی از مرزهای یک کشور نیز تجاوز می‌کند. آلودگی رادیواکتیو، مواد رادیواکتیوی است که روی سطح اجسام و یا داخل جسم، در هوای محیط و روی بدن افراد قرار می‌گیرد. مواد رادیواکتیو می تواند جامد، مایع و یا گاز باشد. پس از پخش مواد رادیواکتیو، تا حد امکان باید از گسترش آلودگی جلوگیری کرده و پس از آن در صورت نیاز رفع آلودگی انجام شود. باید توجه داشت که مرزهای منطقه آلوده باید مشخص شود تا افراد کمتری در معرض آلودگی قرار گیرند. البته ممکن است افراد مسئول در حادثه به دلایلی مجبور بشوند که در منطقه حضور پیدا کنند. باید توجه داشت که تردد و دسترسی به منطقه آلوده فقط از یک ورودی امکان پذیر است. همواره باید افراد پایش کنندة محیط آلوده، مراقب باشند که کمتر دچار آلودگی شده و حتی تجهیزات و وسایل همراه او نیز کمتر آلوده شوند. به عنوان نمونه شخص می تواند از لباسهای حفاظتی اضطراری استفاده کند و یا تجهیزات خود را با سلفون بپوشاند.

پنل کاربری