قرارگاه پدافند پرتویی
مردم یاری
»
نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست
شناسه : 148884
تاریخ ارسال : 16:02 - 1395/01/15

مشارکت را می توان فرآیندی برای آموزش مردم به شرکت در اتخاذ تصمیمات گروهی و در عین حال سهیم شدن در مسئولیت ها دانست که امروزه بیشتر در کنار واژه توسعه بکار گرفته می شود که ازآن با عنوان توسعه مشارکتی یاد می شود و تمامی ابعاد توسعه اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد .  واقعیت امر این است که امروزه گذر به شیوه مشارکتی در تصمیم گیری ها ، برنامه ریزی و ادارة امور ، گریز ناپذیر و ضروری بنظر میرسد زیرا از یک سو ظرفیت ها برای جلب مشارکت و حضور مردم بالا رفته است و از سوی دیگر مسائل پیچیده تر از آن هستند که به وسیله تعداد معدودی قابل حل باشند.

دانلود متن کامل مقاله

پنل کاربری