قرارگاه پدافند پرتویی
مردم یاری
»
امنیت شهری و و مدیریت بحران با رویکردی به پدافند غیر عامل
شناسه : 148883
تاریخ ارسال : 15:55 - 1395/01/15

پدافند غیر عامل امروزه به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای جوامع بشری به منظور دست یافتن به اهداف خود از طریق غیر نظامی می باشد. این رویکرد در تمام جوامع و در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و  زیست محیطی صورت می گیرد. یکی از مهمترین ابعاد اجرایی نمودن پدافند غیر عامل ناامن جلوه دادن محیط های زندگی بشری از جمله شهرها می باشد. زیرا شهرها با توجه به انبوهی جمعیت و پراکندگی و تنوع شغل و نیز کاهش انسجام اجتماعی و تنزل روابط اجتماعی، بستر مناسبی برای ایجاد این ناامنی و کاهش همبستگی اجتماعی می باشد. لذا یکی از مهمترین راهکارهایی که می تواند این معضل را تا حدودی حل نماید و یا اثرات سوء ناامنی را کاهش دهد سرمایه اجتماعی است.

دانلود متن کامل مقاله

پنل کاربری