قرارگاه پدافند پرتویی
مردم یاری
»
الزامات و راهکارهای جلوگیری از خسارات ناشی از بحرانهای طبیعی با استفاده از الگوهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
شناسه : 148882
تاریخ ارسال : 15:43 - 1395/01/15

مدیریت بحران، به عنوان یکی از بارزترین اقدامات اولیه در پدافند غیرعامل مطرح است. آگاهی از ارتباط میان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل باعث ایجاد همبستگی میان سازمانها و ارگانهای مسئول خواهد شد. در این بین نقش پیشگیری در کاهش خسارات و صدمات در مواقع سوانح طبیعی، یکی از اصلیترین هدفهای مدیریت بحران است. در این مقاله سعی بر آن است، با رجوع به منابع مرجع به مفهوم شناسی دقیقی از بحران، مدیریت بحران، سوانح طبیعی، و انواع بحرانها پرداخته و در ادامه نیز اقدامات اولیه، موانع موجود در مدیریت بحران بحث و بررسی شود. در تدوین این مقاله از روش اسنادی - کتابخانهای از منابع مختلف بین المللی و داخلی، و مقاله های ارائه در کنفرانس و همایش های ملی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است، تاکید بر مدیریت بحران به عنوان پایه اصلی پدافند غیرعامل باعث کاهش شدید هزینه ها، افزایش کارایی طرحهای دفاعی، افزایش توان دفاعی مردمی، افزایش روحیه همبستگی مردمی،کاهش آسیب پذیری، افزایش احتمال بازسازی و بازپروری تجهیزات و تاسیسات و افزایش قابلیت سیستم در کشور خواهد شد. در پایان با توجه به مطالعات و بررسی صورت گرفته در این زمینه پیشنهاد میگردد مدیریت بحران در راس اصل فعالیت ها و پروژههای در کشور قرار گیرد.

دانلود متن کامل مقاله

پنل کاربری