قرارگاه پدافند پرتویی
مردم یاری
»
عوامل موثردرنقش آفرینی مردم دربحران زلزله
شناسه : 148880
تاریخ ارسال : 15:15 - 1395/01/15

مقدمه:وقوع حوادث طبیعی گسترده بویژه درشهرهای بزرگ همواره با پیامدهای منفی،بی نظمی وآشفتگی همراه است .کلان
شهرتهران نه تنهاازخطر زلزله ایمن نیست بلکه سالها ست درانتظارزلزله ویرانگرباقدرت بیش از 6ریشتربه سرمی برد. مدیران
شهری بمنظورکنترل نمودن بحران های پیش رو باید نهایت توان موجوددرشهررابکارگیرند.دراین میان برای دستیابی به
موفقیت های بزرگ باید از مشارکت مردمی به خوبی بهره برد، زیرا بدون مشارکت شهروندان بحران تبدیل به فاجعه خواهد
شد.در شرایط فعلی لازم است همزمان با ایجاد بسترهای تامین سازه های امن درشهر،گام های جدی تری برای بالا بردن توان
آمادگی وپاسخگویی منابع انسانی برداشته شود

دانلود متن کامل مقاله

پنل کاربری