قرارگاه پدافند پرتویی
آموزش و پژوهش
»
کارگاه های آموزشی تخصصی فوریتهای پرتوی در شهرستان کاشان آغاز شد.
شناسه : 154138
تاریخ ارسال : 18:55 - 1395/06/20

در این کارگاه های آموزشی تیم های عملیاتی ۹ کارگروه قرارگاه تاکتیکی پدافند پرتوی شهرستان کاشان حضور دارند و به مدت ۲ روز به صورت تئوری و عملی مفاهیم بنیادی و پایه پرتوی، مخاطرات پرتو و نحوه حفاظت در برابر آن و آشنایی با نحوه مدیریت بحران های پرتوی را آموزش می بینند.

شایان ذکر است آموزش اعضاء اصلی کارگروه های 9 گانه از تاریخ 1395/5/31 الی 1395/6/10 انجام گردیده است.

پنل کاربری