قرارگاه پدافند پرتویی
مقاله
»
شرایط ایمن نگهداری وحمل ونقل بندری مواد پرتوزا
شناسه : 4079170
تاریخ ارسال : 10:39 - 1395/09/20

چکیده مقاله:

کنترل حمل ونقل کالاهای خطرناک در مناطق بندری وتخلیه وبارگیری وانبارداری آن به این دلیل مهم است که می بایست ازایمنی اشخاص شاغل درآن مناطق یاافراد ساکن ونیز سالم بودن تأسیسات ومحیط زیست بندری، اطمینان حاصل شود مواد پرتوزا نیز جزء مواد خطرناکی هستند که البته کاربرد بسیار مفید وگاهاً منحصر به فردی هم دارند، اما عدم رعایت نکات ایمنی می تواند خطرات جدی همچون ضایعات پوستی، ضایعات مراکز خونساز ،سرطانها و ... را برای کارکنان، مردم، محیط وحتی نسلهای آینده به همراه داشته باشد. عناصررادیواکتیوبته بندی شده نباید به منطقه بندری آورده شود مگر ورود آنها مطابق با مقررات بین المللی آژانس انرژی اتمی برای حمل ونقل ایمنی مواد رادیواکتیو یا مقررات مشابه ملی باشد.

دانلود متن کامل مقاله...

پنل کاربری