قرارگاه پدافند پرتویی
چند رسانه ای »
عکس
»
تصاویر کارگاه های آموزشی قرارگاه تاکتیکی پدافند پرتوی کاشان
شناسه : 154338
تاریخ ارسال : 12:59 - 1395/06/23

 کارگاه آموزشی کارگروه انتقال، درمان و آموزش خود امدادی قرارگاه تاکنیکی پدافند پرتوی کاشان
                                          کارگاه آموزشی کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرارگاه تاکتیکی پدافند پرتوی کاشان

                                     کارگاه آموزشی کارگروه های جستجو و نجات و اطفاء حریق، مدیریت اجساد و ضایعات قرارگاه تاکتیکی پدافند پرتوی کاشان

                                          کارگاه آموزشی کارگروه اطفاء حریق، مدیریت اجساد و ضایعات قرارگاه تاکتیکی پدافند پرتوی کاشان

                                      کارگاه آموزشی کارگروه جستجو و نجات قرارگاه تاکتیکی پدافند پرتوی کاشان

                                        

پنل کاربری