قرارگاه پدافند پرتویی
اسناد و کتاب
»
نشریه شماره 5
شناسه : 4234579
تاریخ ارسال : 16:13 - 1395/12/15

در این شماره می خوانید:

سخن سردبیر...

مصاحبه با آقای قادری...

پرتو گیری طبیعی...

گزارش رزمایش پرتوی( کارگروه امداد و درمان)...

پروژه سیگما دارپا معرفی محصول( سامانه پایشگر خودرو و نفر)...

سلسله مباحث آموزشی( برخورد پرتو با ماده)...

پسماندهای هسته ای و روش های ذخیره سازی، حمل و دفن آنها...

اخبار پرتوی...

دانلود نشریه

پنل کاربری