قرارگاه پدافند پرتویی
اسناد و کتاب
»
نشریه شماره 3
شناسه : 4234573
تاریخ ارسال : 15:52 - 1395/12/15

در این شماره می خوانید:

سخن سردبیر...

مصاحبه با جواد مزروعی...

نیازهای پزشکی در حوادث پرتوی...

مجموعه مباحث ایجاد آمادگی پاسخ اضطراری در حوادث پرتوی1...

رزمایش بین المللی پدافند پرتوی معرفی محصول و آشنایی با روش پایش هوایی...

پرتو چیست؟...

ارائه الگوی طرح تفضیلی تخلیه و اسکان اضطراری در بحرانهای ناشی از حوادث پرتوی...

اخبار پرتوی...

دانلود نشریه

 

پنل کاربری